Általános Szerződési Feltételeket is tartalmazó Üzletszabályzat

Általános Szerződési Feltételeket is tartalmazó Üzletszabályzat

a továbbiakban Szabályzat, amely a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.) alapján az Codec Magyarország Kft. ügynöki tevékenységére vonatkozó általános feltételeket tartalmazza (a továbbiakban: Ügynök).
I. Fogalmak
Ügynök:

Cégneve: Codec Magyarország Kft.
Székhelye: 1139 Budapest, Váci út 95.
Adószáma: 22660248-2-41
Cégjegyzékszáma: 01 09 193363
Elérhetőségei:

személyesen: A Kft székhelyén
levélben: A Kft székhelyén
telefonon: 06/70/430-60-80
emailben: deli.laszlo@codecnet.hu
A telefonos ügyfélszolgálat hívásfogadási ideje munkanapokon:
hétfő – péntek: 10:00-16:00

Ügyfél: a Portál szolgáltatásait igénybe vevő felhasználó, aki az Ügynökkel jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel jogviszonyba lép.

Portál: a Ügynök által üzemeltetett, pénzügyi termékekkel kapcsolatos szolgáltatásokat is (így különösen: termék információ, összehasonlítás, stb.) nyújtó weboldal.

Hírlevél: a regisztrált Ügyfelek részére – adataik marketing célú felhasználásra adott hozzájárulása esetén – küldött elektronikus levél. A hírlevélben egyebek mellett aktuális ajánlatokról, szolgáltatásokról, akciókról, marketing célú ajánlatokról küldünk tájékoztatást.

Partner: Az Ügynőkkel kötött ügynöki együttműködési megállapodás alapján az Ügyfél részére ajánlatot adó gazdálkodó szervezet, pénzügyi intézmény.
Hpt.: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény.

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (Hpt. 6. § (1) 28. pont).

Felek: az Ügynök és a vele jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel jogviszonyba lépő Ügyfél együttesen

Banktitok: Hpt. 160. § (1)-(3) bekezdése szerint (1) Banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekről a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik. (2) E törvény banktitokra vonatkozó rendelkezései szempontjából a pénzügyi intézmény ügyfelének tekintendő mindenki, aki (amely) a pénzügyi intézménytől pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe. A banktitokra vonatkozó szabályokat alkalmazni kell arra a személyre is, aki szolgáltatás igénybevétele céljából lép kapcsolatba a pénzügyi intézménnyel, de a szolgáltatást nem veszi igénybe. (3) A banktitokra vonatkozó rendelkezéseket a Ügynök ügyfelének (1) bekezdésben meghatározott adataira is megfelelően alkalmazni kell.

II. Az Ügynök

1. Az Ügynök jogállása alapján a Hpt. 10. § (1) bb) pontja szerint pénzügyi szolgáltatás közvetítését végzi ügynöki tevékenységként több pénzügyi intézmény egymással nem versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában (függő ügynök).
Versengő szolgáltatások:
a) ingatlanon alapított jelzálogjog (ideértve az önálló zálogjogot is) fedezete mellett öt évet elérő vagy azt meghaladó legrövidebb futamidőre kínált hitel és pénzkölcsön, valamint az ingatlan pénzügyi lízing,
b) ingatlanon alapított jelzálogjog (ideértve az önálló zálogjogot is) fedezete mellett öt évet meg nem haladó leghosszabb futamidőre kínált hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing, továbbá valamennyi, ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete nélkül kínált hitel és pénzkölcsön, ideértve a fizetési számlához (bankszámlához) kapcsolódó hitelkeretet és a hitelkártyát is, vagy
c) betét és fizetési számla (bankszámla),
azzal, hogy nem minősül versengő szolgáltatásnak a kézizálog fedezete mellett nyújtott pénzkölcsön.

2. Az Ügynök a pénzügyi intézménnyel kötött megbízási szerződés alapján pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítését végzi függő ügynökként, mely alapján a pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállal, szerződést nem köt.

3. Az Ügynök tevékenysége során felkészülten, legjobb szakmai tudása szerint köteles eljárni.

4. A Felek erre irányuló külön megállapodása és jelen Szabályzat nem terjed ki különösen az alábbiakra:

– hiteligényléshez szükséges dokumentációval kapcsolatos bármilyen ügyintézés (dokumentum beszerzés, földhivatali ügyintézés stb.),
– kapcsolattartás az Ügyfél és a Partner között,
– eljárás hatóságoknál (így különösen: földhivatal, adóhatóság),
– bármilyen egyéb, a jelen Szabályzatban nem szereplő tevékenység.

5. Ügynök jogosult a megbízás teljesítésekor harmadik személy (a továbbiakban: alvállalkozó) közreműködését igénybe venni. Ügynök az általa kiválasztott alvállalkozó eljárásáért úgy felel, mintha maga járt volna el. Amennyiben Ügynök a megbízás teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, úgy jogosult a részére az Ügyfél adatait átadni.

6. Ügynök az alábbi előzetes szolgáltatásokat nyújtja az Ügyfél részére:

a) A pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően az Ügynök köteles az Ügyfél tájékoztatása alapján felmérni az Ügyfél igényeit és szükségleteit, valamint azokat az indokokat, amelyek az Ügynök által e tevékenységével összefüggésben adott tanácsot alátámasztják;

b) Ügynök tanácsadást nyújt Ügyfélnek a hitelfelvételi lehetőségekkel kapcsolatban;
d) Ügynök a pénzügyi szolgáltatás megkötésének elősegítése során köteles feltárni és elemezni minden olyan lehetséges ajánlatot, mely az Ügyfél céljainak elérésére alkalmas.

Az Ügynök az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a hitelügyintézés körében:

Igényfelmérés
feltételek egyeztetése,
Tájékoztatás a pénzintézet feltételeiről
A hitelügyintézés a hitelkérelemnek a pénzügyi intézmény által történő elbírálásáig tart.

7. Ügyfél köteles az Ügynök által megjelölt, a megbízás teljesítéséhez szükséges dokumentumokat az Ügynök által meghatározott időpontig az Ügynök rendelkezésére bocsátani. Ügyfél felelős azért, hogy az általa nyújtott információk és adatok pontosak, helytállóak és a valóságnak megfelelnek, valamint az Ügyfél által az Ügynök részére bemutatott, illetve az Ügynök rendelkezésére bocsátott dokumentumok valódiak, érvényesek és hitelesek. Ügyfél vállalja, hogy a hitelfelvétellel kapcsolatos ügyintézés és a hitelkérelmi dokumentáció összeállítása során nem közöl valótlan adatokat az Ügynökkel és a hitelügyintézés későbbi szakaszaiban is kizárólag valódi, érvényes és hiteles dokumentumokat bocsát az Ügynök rendelkezésére. A valótlan adatok közlése az Ügynök részéről azonnali hatályú felmondásra szolgáltat okot.

III. Szabályzat, általános tudnivalók

1. A Szabályzat vonatkozik az Ügynökre és az Ügyfélre, a függő ügynökként végzett pénzügyi szolgáltatás közvetítési tevékenységre és annak igénybevételére.
2. A Szabályzat megtekinthető az általa fenntartott internetes Portálon (http://www.codecnet.hu).
3. Az Ügynök az Ügyféllel személyesen és/vagy a Portálon, email-en keresztül veszi fel és tartja a kapcsolatot.
4. Az Ügyfél jelen Szabályzatot a Portálon történő regisztrációval, a megválasztott pénzügyi szolgáltatásra irányuló ajánlat megkérését megelőzően elfogadja.
5. Az Ügynök az Ügyfél ajánlatkérését kizárólag az Szabályzat elfogadását követően továbbítja az Ügyfél által kiválasztott Partner felé.
6. A Szabályzat az Ügynök által a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően a szolgáltatást igénybe venni szándékozó Ügyfél részére adott tájékoztatás elválaszthatatlan részét képezi. Az Ügyfél az Ügynök tájékoztatásának elfogadására adott nyilatkozatával ismeri el az Szabályzat átvételét, megismerését és annak elfogadását.
7. Az Ügyfél által megadott adatok alapján, annak kérésére az általa kiválasztott Partner tájékoztatja (telefonon, illetve e-mailben) az Ügyfelet az ajánlatadás feltételeiről, valamint szükség esetén további adatokat kér az Ügyféltől.

8. Az Ügynök fenntartja a jogot a Szabályzat egyoldalú módosítására. Az ügyfél számára kedvező módon történő módosítás attól a naptól kezdve hatályos, amikor a módosított Szabályzat az Ügynök honlapján nyilvánosságra kerül. Amennyiben az egyoldalú módosítás nem az Ügyfél számára kedvező módon történik, a módosításról, annak hatályba lépése előtt 15 nappal tájékoztatja az Ügyfelet az Ügynök honlapján. A módosítást követően minden szerződésre a megváltozott feltételek érvényesek.

9. Az Ügynök a tájékoztatási kötelezettségének a Szabályzata megismertetésével is eleget tehet.

10. Az Ügynök alkalmazottait – ha csak a körülményekből más nem következik – a szokásos ügyletek megkötése tekintetében az Ügyfél az Ügynök képviselőjének tekintheti és jogosult a képviseleti jogáról meggyőződni.

11. Az Ügynök az üzleti kapcsolat biztonsága érdekében bármikor meggyőződhet az Ügyfél nevében eljáró személy(ek) képviseleti jogosultságáról, így bármikor kérheti a képviseleti jog megfelelő, hitelt érdemlő igazolását. Természetes személy Ügyfél esetén Az Ügynök jogosult a személyazonosság megfelelő igazolása érdekében eredeti okiratok bemutatását kérni.
12. Az Ügynök jogosult az Ügyfél által hozzá bejelentett képviselő(ke)t, illetve az egy vagy több képviselő aláírását mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog megszűnéséről, visszavonásáról vagy az új képviselő képviseleti jogáról szóló – a szükséges okiratokkal megerősített – írásbeli értesítés hozzá meg nem érkezett.
13. A Felek az egymásnak szóló értesítéseket kötelesek írásba foglalni, illetve írásban megerősíteni. Az Ügynök az Ügyfél részére szóló iratokat (nyilatkozatokat, értesítéseket, stb.) arra a címre küldi meg, amelyet az Ügyfél megadott. Ilyen cím hiányában Az Ügynök az Ügyfél általa ismert címére is küldheti az iratokat. Ha a Az Ügynök rendelkezésére semmilyen cím nem áll, az értesítés elmaradásából származó károkért nem felel. Az Ügynök nem felel azért, ha a megadott név, cím pontatlansága, változása miatt vagy más, kívülálló okból, a kézbesítés elhúzódik vagy eredménytelen. Az Ügyfél által közölt hibás cím miatti téves postázásból adódó károk és többletköltségek az Ügyfelet terhelik, és a felmerülésükkor azonnal esedékesek. Azokat az értesítéseket, nyilatkozatokat, amelyek érvényességéhez jogszabály írásbeli alakot nem rendel, az Ügynök jogosult nem cégszerűen aláírva, illetve aláírással-pecséttel ellátva is megküldeni az Ügyfélnek. Ezen értesítések illetve nyilatkozatok a cégszerű aláírás hiányában is érvényesnek tekintendők.
14. Az Ügynök az Ügyfél részére szóló iratokat ajánlottan vagy tértivevénnyel, postai úton küldi meg.
Belföldi cím esetén a postára adást követő 5, európai cím esetén a postára adást követő 10., postai munkanap elteltével az Ügynök jogosult úgy tekintetni, hogy az írásos értesítést az Ügyfél megkapta, azaz a kézbesítés megtörtént. Az Ügynök felelős a téves tanácsadásért, az iratok és a nyilatkozatok késedelmes továbbításáért.
15. Az Ügyfél köteles 8 naptári napon belül értesíteni az Ügynököt, ha valamely általa az Ügynöktől – az Ügynök és az Ügyfél által előzetesen, írásban rögzített – meghatározott időpontig várt értesítés nem érkezett meg. E határidő elmulasztásának következményei az Ügyfelet terhelik, ugyanis az Ügynök a két fél által előzetesen elfogadott érkezési dátumtól számított 8 naptári nap elteltével, a késés jelző értesítés hiányában, azzal a vélelemmel él, hogy azt átvették. Így az Ügyfél késedelembe esésével, az Ügynököt az előzetesen meghatározott dátum után keletkezett károkkal kapcsolatosan felelősség nem terheli.
16. Az Ügyfél nem köteles a Partner által adott ajánlat alapján a Partnerrel szerződést kötni. A szerződés megkötése minden esetben az Ügyfél döntési jogkörébe tartozik. Az Ügynök nem felel a Partnerrel kötendő szerződés sikeres megkötéséért.

17. Az Ügynök az Ügyfél nevében nem jogosult a megbízó pénzügyi intézménytől az Ügyfelet megillető pénz átvételére.

18. Az Ügynök nem jogosult az Ügyfél által befizetett, a pénzügyi intézményt megillető pénzeszközök átvételére sem.

19. Az Ügynök az Ügyféltől érkező, a Partnert érintő panasz kivizsgálására nem jogosult. Ügynök az Ügyfélnek a hozzá érkező, Partnert érintő írásbeli panaszát haladéktalanul továbbítja Partner részére, egyúttal tájékoztatja Ügyfelet a panasz továbbításáról.

20. Az Ügynök a megbízó Partner megbízási szerződésében foglalt feladatainak ellátása során mindenkor az utasításai szerint és érdekeinek megfelelően és a hatályos jogszabályok vonatkozó előírásainak figyelembe vételével köteles eljárni.

IV. Ügyfelek tájékoztatása
Amennyiben az Ügynök a Pénzügyi Intézménytől díjazásban részesül, a fogyasztó kérésére tájékoztatást ad arról, hogy mennyiben tér el egymástól a fogyasztónak kínált hiteleket nyújtó Pénzügyi Intézmények által fizetendő díjazás mértéke. Az Ügynök köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy jogosult ezen tájékoztatást kérni.
Az Ügynök az adott pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó ajánlat kiküldését, illetőleg az adott pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja az Ügyfelet minden olyan adatról, körülményről és információról, mely a szerződés megkötése és teljesítése esetén lényeges lehet és amelyek alapján az Ügyfél felmérheti, hogy az igénybe venni tervezett pénzügyi szolgáltatás (pl. hitel felvétele) és – ha kapcsolódó szolgáltatás nyújtására is sor kerül – a kapcsolódó szolgáltatás megfelel-e az igényeinek és a pénzügyi teljesítőképességének.
2. A hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció
A Függő Ügynök a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció során köteles kerülni minden olyan megfogalmazást, amely a hitel elérhetősége vagy költsége tekintetében téves várakozásokat kelthet a fogyasztóban. A kereskedelmi kommunikáció során az információnak könnyen olvashatónak vagy jól hallhatónak kell lennie. A hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban a teljes hiteldíj mutató értékét feltűnően, a rövidítés feltüntetésével, egy tizedesjegy pontossággal minden esetben meg kell adni.
Ha a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció a teljes hiteldíj mutató értékén kívül hitelkamatot vagy bármilyen más ellenszolgáltatásra – ideértve a díjat, jutalékot, költséget – vonatkozó számadatot megjelöl, a kereskedelmi kommunikációban egyértelműen, tömören és feltűnően, reprezentatív példával bemutatva meg kell adni a következő adatokat is:
a) a hitelkamat mértéke és típusa (rögzített hitelkamat, változó hitelkamat vagy mindkettő),
b) a hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó,
c) a hitel teljes összege,
d) a hitel futamideje,
e) a teljes hiteldíj mutató,
f) termék értékesítéséhez vagy szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó halasztott fizetés formájában nyújtott hitel esetén a termék vagy szolgáltatás készpénzára és az önrész, valamint
g) a fogyasztó által fizetendő teljes összeg és a törlesztő részlet összege.
3. Ha a jelzáloghitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció a teljes hiteldíj mutató értékén kívül hitelkamatot vagy bármilyen más ellenszolgáltatásra – ideértve a díjat, jutalékot, költséget – vonatkozó számadatot megjelöl – a fenti bekezdés a)-e) és g) pontján túl -, a kereskedelmi kommunikációban egyértelműen, tömören és feltűnően meg kell adni a következőket is:
a) a hitelező, a hitelközvetítő vagy a közvetítői alvállalkozó neve,
b) tájékoztatás arra vonatkozóan, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog,
c) a törlesztő részletek száma, valamint
d) devizaalapú hitel esetén figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy az árfolyam változása befolyásolhatja a fogyasztó által fizetendő összeget.
A kereskedelmi kommunikációban alkalmazott reprezentatív példát a tájékoztatásban is következetesen alkalmazni kell.
4. Ha a hitelhez kapcsolódó szolgáltatás (például biztosítás) igénybevétele a hitelszerződés megkötéséhez vagy a hitelező ajánlata szerinti megkötéséhez szükséges, és a hitelhez kapcsolódó szolgáltatás ellenszolgáltatása nem ismert, a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban a hitelhez kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének kötelezettségét is jelezni kell egyértelműen, tömören és feltűnően, a teljes hiteldíj mutatóval együtt.
A hitelközvetítő a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban köteles feltüntetni, hogy kinek a képviseletében jár el.
5. A hitelszerződés megkötését megelőző tájékoztatás
Az Ügynök a hitelszerződés megkötését megelőzően a fogyasztó részére köteles olyan felvilágosítást adni, amelynek alapján a fogyasztó felmérheti, hogy az igénybe venni tervezett hitel és – ha kapcsolódó szolgáltatás nyújtására is sor kerül – a kapcsolódó szolgáltatás megfelel-e az igényeinek és a pénzügyi teljesítőképességének. Ennek során a hitelező és adott esetben a hitelközvetítő vagy közvetítői alvállalkozó a fogyasztó rendelkezésére bocsátja a különböző ajánlatok összehasonlításához szükséges információkat annak érdekében, hogy a fogyasztó megalapozott döntést hozhasson a hitelszerződés esetleges megkötése tekintetében.
A felvilágosításnak mindenekelőtt ki kell terjednie az ajánlott termékek legfontosabb jellemzőire, a fogyasztó pénzügyi helyzetére gyakorolt hatására és a fizetés elmulasztásának következményeire, így különösen a késedelmi kamatra, a hitel felmondására és a biztosítékok érvényesítésére.
A felvilágosítást tömör és informatív módon úgy kell nyújtani, hogy az a fogyasztó számára érthető és áttekinthető legyen, reprezentatív példákkal ábrázolt módon mutassa be, hogy a hitelfelvétel törlesztése a jövedelmi viszonyaihoz, illetve annak esetleges változásához képest milyen terhet jelent, és hogy a törlesztés során milyen további kockázatokkal kell számolnia, ideértve a kamat- és az árfolyamkockázatot is.
A fogyasztó lehetőségeinek felmérése érdekében a 32/2014. (IX.10.) MNB rendelet hatálya alá tartozó hitelszerződés ajánlása esetén a tájékoztatást megelőzően szóban vagy elektronikus úton tájékoztatást az az MNB rendelet vonatkozó főbb követelményeiről.
A felvilágosítás során egyértelmű általános tájékoztatást kell nyújtani a hitelfelvétel folyamatáról, továbbá a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi hatósági jogköréről és a Pénzügyi Békéltető Testületnek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerinti pénzügyi fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezésében betöltött szerepéről.
Ha kapcsolódó szolgáltatás nyújtására is sor kerül, a felvilágosításnak ki kell terjednie
1. arra, hogy az összekapcsolt szolgáltatások viszonya járulékos vagy önálló, valamint
2. az egyes szerződések felmondásának körülményeire is.
A fogyasztónak nyújtott tájékoztatást az Ügynök az Fhtv. rendelkezéseinek, illetve az 56/2014. NGM-rendeletnek, valamint a 3/2016. NGM-rendeletnek megfelelően köteles nyújtani. Ennek megfelelően a jelen Üzletszabályzat elválaszthatatlan részét és mellékleteit képezi:
1. az Fhtv. hitelszerződések összehasonlítására vonatkozó 1. sz. melléklete,
2. az 56/2014. NGM-rendeletnek a törlesztőrészletek változására vonatkozó 1. sz. melléklete,
3. a 3/2016. NGM-rendeletnek az általános tájékoztatóra vonatkozó 1. sz. melléklete,
4. 3/2016. NGM-rendeletnek a személyes tájékoztatóra vonatkozó 2. sz. melléklete.
Jelzáloghitel és ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízing igénylése esetén a hitelezőre nézve kötelező ajánlat megtételekor a szerződés tervezetét a fogyasztó kérése nélkül is legalább három nappal a tervezett szerződéskötést megelőzően a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. A fogyasztó a három nap leteltéig az ajánlatot nem fogadhatja el. A hitelező ajánlati kötöttsége a szerződéstervezet fogyasztó részére történő rendelkezésre bocsátásától számított tizenöt napig áll fenn. A szerződések elektronikus úton nem köthetők meg, ez azonban nem akadálya annak, hogy a tájékoztatási kötelezettség teljesítése és annak igazolása, valamint a szerződés tervezetének rendelkezésre bocsátása tekintetében a felek az elektronikus utat vegyék igénybe, ha annak feltételei fennállnak.
6. A hitelképesség vizsgálata a hitelező által
A hitelező a fogyasztó hitelképességét a rendelkezésére álló információk alapján értékeli és kizárólag abban az esetben tesz ajánlatot a fogyasztónak hitelszerződés megkötésére, ha a hitelképesség-vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy a fogyasztó képes a hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésére. A hitelképesség vizsgálatának részletes szabályait jogszabály állapítja meg.
Ha Fhtv. felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérően nem rendelkezik, az információk a fogyasztó által nyújtott tájékoztatáson és a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevételén alapulhatnak. A hitelreferencia-szolgáltatás igénybevételéről a hitelező előzetesen papíron vagy más tartós adathordozón tájékoztatja a fogyasztót.
A hitelező a hitelképesség vizsgálatát követően haladéktalanul tájékoztatja a fogyasztót a hitelkérelem elbírálásának eredményéről és adott esetben arról, ha a hitelkérelem elutasítására az adatok automatikus feldolgozása során került sor.
A hitelszerződés megkötését követően a hitelező nem mondhatja fel a hitelszerződést azzal az indokkal, hogy a hitelképesség vizsgálata nem volt megfelelő vagy a fogyasztó által közölt adatok hiányosak voltak.
Ha a felek a hitelszerződés megkötését követően a hitel teljes összegének felemelésében állapodnak meg, a hitelszerződés módosítását megelőzően a hitelező köteles a fogyasztó hitelképességét díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen ismételten értékelni, kivéve, ha a hitel adott összeggel történő megemelését a hitelképesség eredeti vizsgálatakor már figyelembe vették.
Ha a hitelező a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele alapján a fogyasztóval nem kíván szerződést kötni, a fogyasztót a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele során történő adatátadás eredményéről és a hitelreferencia-szolgáltatás jellemzőiről haladéktalanul és díjmentesen tájékoztatja, kivéve, ha a tájékoztatási kötelezettség teljesítését törvény vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa kizárja.
V. Díjazás

1. A jelen Szabályzat szerinti szolgáltatásért az Ügynököt díjazás az Ügyfél részéről nem illeti meg. Az Ügynök a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el. E rendelkezés nem érinti az Ügynök azon jogosultságát, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő ügyfele számára más – a pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása ellenértékeként díjat számítson fel azzal, hogy hitel-tanácsadási tevékenység nyújtása ellenértékeként kizárólag akkor jogosult díjat felszámítani, ha az általa ajánlott jelzáloghitel vagy fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízing után az érintett pénzügyi intézménytől nem kap közvetítői díjat.

2. Az Ügynök attól a Partnertől jogosult díjazásra (Ügynöki díj), amellyel az Ügyfél a Portálon keresztül kezdeményezett ajánlatkérés alapján az Ügyfél, az Ügynök közvetítésével szerződést köt.

3. Az Ügynök a pénzügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatást nem nyújt, ezáltal az ügyfélnek egyéb díjat nem számít fel.

VI. Panaszkezelés

1. Ügyfél panasz esetén az Ügyfél az Ügynök tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban személyesen vagy telefonon vagy írásban levélben vagy emailben közölheti.

2. Telefonon történő panaszkezelés esetén az Ügynök és az Ügyfél közötti telefonos kommunikációt a Ügynök hangfelvétellel rögzíti, és a hangfelvételt öt évig megőrzi. Az Ügynök az Ügyfél kérésére biztosítja a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen tizenöt napon belül rendelkezésre bocsátja a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet.

4. Az Ügynök a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, az Ügynök a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel és az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

5. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Ügynök a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát az Ügyfélnek átadja vagy megküldi.

6. Az Ügynök az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30 napon belül megküldi az Ügyfélnek.
7. A fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén az Ügyfél az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjánál az alábbi elérhetőségeken bejelentést tehet:
– levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ, 1534 Budapest, BKKP Postafiók: 777.
– személyes ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
– telefon: +36 (80) 203-776
– fax: +36 (1) 489-9102
– elektronikus levelek, beadványok: ugyfelszolgalat@mnb.hu
– honlap: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem

8. A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén az Ügyfél bírsághoz fordulhat ,vagy a Pénzügyi Békéltető Testületnél az alábbi elérhetőségen bejelentést tehet:
– levelezési cím: 1525 Budapest BKKP Postafiók:172.
– személyes ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. (Krisztina Plaza)
– telefon: +36 (80) 203-776
– e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
– honlap: http://www.mnb.hu/bekeltetes

8. A panaszkezelésre vonatkozó részletes szabályokat a Panaszkezelési Szabályzat tartalmazza (közzétéve a Portálon).

VII. Adatkezelés, titoktartás

1. Az Ügyfél által az Ügynök rendelkezésére bocsátott adatokat az Ügynök kizárólag a pénzügy Ügynöki szolgáltatással összefüggésben megjelölt célokra használja fel, kivéve, ha ehhez az Ügyfél külön hozzájárult. Az adatkezelés a fenti célok esetében is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.

2. Ügyfél felhatalmazza az Ügynököt, hogy a megadott adatokat a Partnerek és a felügyeleti szervek számára szükség esetén átadja.

3. Az Ügynök jogosult a távértékesítés során telefonon keresztül folytatott beszélgetést hangfelvétel útján rögzíteni, és a felvételt a vonatkozó jogszabályok betartásával az elhangzott nyilatkozatok tartalmának igazolására felhasználni.

4. Az Ügynök kijelenti, hogy a tudomására jutott üzleti titkokat és banktitkokat megőrzi, és kezelésük során a Hpt. rendelkezéseinek megfelelően jár el, illetve az Ügyfél adatait kizárólag csak annak megfelelően adhatja ki harmadik személy számára. Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Ügynök által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, kérheti a hibás adatok helyesbítését, változás esetén azok módosítását. Az Ügyfél az Ügynök székhely címére megküldött levélben bármikor megtilthatja személyes adatainak további felhasználását olyan célra, amelynél az adatkezelés jogalapja az önkéntes hozzájárulása volt. Az Ügyfél az adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes bíróságon.

5. Az Ügynök kijelenti, hogy a személyes adatnak is minősülő ügyféladatok kezelése, valamint ezen adatok továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek figyelembevételével jár el.

6. Az Ügynök nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Portál használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, rajta kívül álló okból történő megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ-továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vagy más hasonló okból származnak.

Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország mindenkor hatályos
jogszabályainak vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, melyek különösen: 2013. évi V.
törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) –különösen a Hpt. 69.§-ben foglaltak- és a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII törvény ( a továbbiakban: Fogyhit).

A jelen szabályzat rendelkezéseinek megváltoztatására kizárólag az Ügynök mindenkori ügyvezetője jogosult.
A jelen szabályzat 2017.04.01. napjától hatályos.

——————————–
Codec Magyarország Kft.
Deli László ügyvezető