Adatkezelési

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A CODEC MAGYARORSZÁG KFT. DIREKT MARKETING TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI ELVEKRŐL ÉS GYAKORLATRÓL

A Codec Magyarország Kft. ezúton teszi közzé a direkt marketing tevékenységére vonatkozó adatvédelmi, adatkezelési elveit, melyeket magára nézve kötelezőnek ismer el.

Kérjük, mielőtt feliratkozik hírlevelünkre, figyelmesen olvassa végig a jelen Adatkezelési tájékoztatót („Tájékoztató”).

Az Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője az Codec Magyarország Kft. („Adatkezelő”).

Székhelye: 2000 Szentendre, Széchenyi tér 27.
Cégjegyzékszáma: Cg. 01 09 193363

E-mail címe: iroda@codecnet.hu
Telefonszáma: +36-70-430-6080

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-81812/2014.

Az Adatkezelő felelős a jelen Tájékoztató kialakításáért, a hatálya alá tartozó személyekkel történő maradéktalan betartatásáért, illetve az ellenőrzésért, a szükséges változtatások végrehajtásáért.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben adatfeldolgozókat vonjon be az adatok kezelésébe, amelyről a jelen Adatkezelési Tájékoztató módosításával tájékoztatja a marketing tevékenységre feliratkozott érintetteket („Érintett”).

1.) Milyen adatokat kérünk be a marketing tevékenységre történő feliratkozás során?

A marketing tevékenységre történő feliratkozáshoz a következő adatok megadása szükséges: (kötelező * és szabadon kitölthető mezők):

• teljes név*
• e-mail cím*
• telefonszám
• nettó jövedelem
• dátum*
• aláírás*

A marketing tevékenységre kizárólag 16. életévüket betöltött személyek iratkozhatnak fel.

2.) Adatok partnereknek történő átadása
Hitelközvetítés esetén a Codec Magyarország Kft jogosult a vele szerződésben álló pénzintézetnek az érintett adatait átadni a célból, hogy az adott pénzintézet felvegye vele a kapcsolatot, részletes terméktájékoztatás és szerződéskötés végett

3.) Az adatkezelés célja és időtartama

Adatkezelő a saját, valamint partnerei termékeit és szolgáltatásait, promócióit népszerűsítő, valamint szakmai anyagokat tartalmazó elektronikus hírlevelek, egyéb reklámüzenetek, üzletpolitikai célú megkeresések kiküldéséhez, valamint ilyen célú telefonos marketinghez használja fel az Érintett által megadott adatokat.

Az Adatkezelő a személyes adatokat addig kezeli, amíg az adatkezelés célja fennáll, illetve amíg az érintett nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza az ilyen megkeresések fogadásához adott hozzájárulását. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve az érintett kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

4.) A személyes adatok kezelésének jogalapja

A marketing tevékenységre történő feliratkozással az Érintettek hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése az Érintett jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, amely tényről az Adatkezelő minden esetben külön értesíti az érintetteket.

Az Érintettek kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg marketing tevékenységre történő feliratkozás során. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

5.) Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?
A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett Adatfeldolgozó(k) a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

6.) Az Érintett jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben a iroda@codecnet.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: Codec Magyarország Kft. 2000 Szentendre, Széchenyi tér 27. címen, mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol.

Érintett jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén az iroda@codecnet.hu e-mail címen vagy a Codec Magyarország Kft. 2000 Szentendre, Széchenyi tér 27. postai címen, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az Érintettet.

Az Érintett bármikor dönthet úgy, hogy a Codec Magyarország Kft. vagy annak megbízottja a továbbiakban ne küldjön részére hírlevelet (azaz kérheti adatai törlését a direkt marketing adatbázisból). Az Érintett a hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja a hírlevelek alján elhelyezett leiratkozásra kattintva, vagy az iroda@codecnet.hu e-mail címre vagy a Codec Magyarország Kft. 2000 Szentendre, Széchenyi tér 27. postai címre elküldött levélben (a pontos személyes adatait feltüntetve). Adatkezelő a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó Érintett adatait haladéktalanul törli a direkt marketing adatbázisból és áthelyezni a leiratkozási listára és az Érintettnek a továbbiakban hírlevelet nem küld.

Az Érintett a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – az iroda@codecnet.hu e-mail címen vagy a Codec Magyarország Kft. 2000 Szentendre, Széchenyi tér 27. postai címen ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben az Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
• ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
• ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
• a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 25 napon belül bírósághoz fordulhat.

7.) Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az Érintettek hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró Adatfeldolgozó(k) érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró Adatfeldolgozó(k) részére is előírja.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

8.) Jogérvényesítési lehetőségek

A Codec Magyarország Kft. mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük írjon nekünk a iroda@codecnet.hu e-mail címre vagy a Codec Magyarország Kft. 2000 Szentendre, Széchenyi tér 27.címre.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél
• Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)
• bíróságnál.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

9.) Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

Budapest, 2017. május 3.

Codec Magyarország Kft.
Adatkezelő